LỊCH LÀM VIỆC Tuần thứ 33, từ ngày (10/8/2015 đến 15/8/2015)

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN LAO BẢO                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
                  
                 Lao Bảo, ngày      tháng 8 năm 2015.
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 33, từ ngày (10/8/2015 đến 15/8/2015)
 
 
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Tham mưu,
 tham dự
Địa điểm
10/8
Thứ 2
Sáng -   Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch,
PCT UBND
- Cán bộ, công chức. UBND
 thị trấn
 - Hoàn thiện hồ sơ theo Quyết định 755 của Thủ tướng để giải ngân vốn - Đ/c Hùng
PCT UBND
- Các thành viên trong tổ công tác UBND
thị trấn
 
- Chỉ đạo các tiểu ban hoạt động lễ kỷ niệm 40 năm tăng cường công tác vận động nguồn kinh phí xã hội hóa, đốc thúc các khóm luyện tập văn nghệ, thể thao, chỉ đạo các khóm  xây dựng kế hoạch và thời gian tọa đàm Chủ tịch,
PCT UBND
-  Các Thành viên Tiểu ban VH-VN
- Các thành viên tiểu ban hậu cần
 
UBND
thị trấn
 
- Tổng hợp rà soát các hộ gia đình giai đoạn 1975 - 1979 Chủ tịch UBND
 
 
Văn phòng HĐND-
         UBND
 
UBND
thị trấn
 
 
Chiều - Phối hợp với BQL Khu kinh tế tỉnh niêm yết công khai áp giá đền bù vật kiến trúc 3 tuyến đường : Cù Bai, Nguyễn Gia Thiều, Tôn Đức Thắng Chủ tịch,
CT UBND
- Đ/c Duy, Nghĩa
Côngchức ĐC-XD
UBND
thị trấn
 
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát hộ chủ yếu sản xuất Nông nghiệp đề nghị miễn giảm thuế đất nông nghiệp
- Phối hợp với các đoàn thể tăng cường chỉ đạo mô hình giảm nghèo tại Ka Túp
Đ/c Hùng
PCT UBND
 
-  Đ/c Nhật Anh
       KN-KN
- Các đoàn thể, Thành viên tổ công tác
UBND
thị trấn
 
 
 
11/8Thứ3
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành Chủ tịch,
PCT UBND
Cán bộ, công chức UBND
thị trấn
- Chỉ đạo công tác Tuyên truyền các hoạt động lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng quê hương mới Đ/c Bảo
PCT UBND
 
- Đ/c Tiến
Công chức VH-XH
 
UBND
thị trấn
 
- Chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm tra điểm tư vấn ma túy tại cộng đồng Chủ tịch,
PCT UBND
 
 - Đ/c Đức, Đ/c Cường, Đ/c Ngọc UBND
thị trấn
 
- Chỉ đạo trường THS1 về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và chỉ đạo Khóm Duy Tân công tác chuẩn bị Đón nhận danh hiệu Làng văn hóa xuất sắc cấp tỉnh Đ/c Bảo
PCT UBND 
- Đ/c Tiến
Công chức VH-XH
-Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo
- Khóm Duy Tân
UBND
thị trấn
 
Chiều - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch,
PCT UBND
 
Cán bộ ,công chức UBND
thị trấn
 
- Họp BTC lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng quê hương mới và trưởng các tiểu ban Chủ tịch,
PCT UBND
 
Chủ tịch,
PCT UBND
Các Tiểu ban
UBND
thị trấn
 
- Phối  hợp đo đạc, cắm mốc GPMB dự án GMS Chủ tịch,
PCT UBND
- BQL dự án
 
Các khóm liên quan
 
12/8
Thứ 4
 
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành Chủ tịch,
 PCT UBND
 
Cán bộ, công chức
 
 
UBND
thị trấn
 
- Phối hợp với BQL khu kinh tế Tỉnh và UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp các hộ còn vướng mắc ở khu TĐC Tân Thành- Lao Bảo
 
 
BQL dự án
UBND huyện
CT UBND
 
- Các hộ liên quan
UBND
thị trấn
 
 
- Hoàn thành bổ sung kiểm tra về thiệt hại hạn hán năm 2015 gửi Phòng NN&PTNT Đ/c Hùng
PCT UBND
 
-  Đ/c Nhật Anh
       KN-KN
-  Văn phòng HĐND - UBND
UBND
thị trấn
 
Chiều
 
- Trực chỉ đạo, điều hành Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức UBND
thị trấn
- Phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo của hộ Ông Hòa .Khóm Tân Kim Tòa án nhân dân Tỉnh Đ/c Hùng,
PCT UBND
Côngchức ĐC-XD
UBND
thị trấn
 
 
13/8
Thứ 5
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch,
PCT UBND
Cán bộ, công chức UBND
Thị trấn
- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng đề án “ Thị trấn văn minh đô thị” - Đ/c Bảo
PCT.UBND
- Đ/c Tiến
Công chức VH-XH
Công chức ĐC-XD
 
UBND
Thị trấn
- Tiếp tục thực hiện GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn, khảo sát các tuyến đường cần nâng cấp, sửa chữa
 
đ/c Hùng
PCT UBND
- Tổ công tác GPMB UBND
thị trấn
Chiều
 
- Trực chỉ đạo, điều hành.
 
Chủ tịch,
PCT UBND
Cán bộ, công chức UBND
Thị trấn
- Chỉ đạo Công an thị trấn chuẩn bị nội dung hoạt động kỉ niệm 70 năm thành lập CAND (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2015)
 
Chủ tịch,
PCT UBND
-Đ/c Hòa
Trưởng Công an thị trấn
UBND
Thị trấn
14/8
Thứ 6
 
 
 
 
 
 
Sáng
 
- Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch,
PCT UBND
 
Cán bộ, công chức UBND
Thị trấn
- Dự kiến lãnh đạo thị trấn đi thăm các hộ người Việt kinh doanh tại huyện Vi Lã của Lào và vận động xã hội hóa nguồn kinh phí lễ kỷ niệm 40 năm
 
 
Chủ tịch,
PCT UBND
Công chức liên quan
 
Huyện Vi Lã
(Lào)
 - Lập danh sách tham gia Hiến máu nhân đạo Đ/c Bảo
PCT UBND
 
Văn phòng HĐND-UBND UBND
Thị trấn
Chiều - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch,
PCT UBND
Cán bộ, công chức UBND
Thị trấn
 
15/8
Thứ 7
 
sáng  Hội nghị Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú lần 1 năm 2015        Đảng ủy
Thị trấn Lao Bảo
- Các đ/c Cụm trưởng phụ trách
- Các Đảng viên
Thị trấn
- Ngoài những công việc được phân công theo lịch, các đồng chí phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và các công chức phải hoàn thành công tác chuyên môn của mình theo kế hoạch;
- Thực hiện nhiệm vụ công tác dự hội nghị, tập huấn  do UBND huyện chỉ đạo, công tác của cấp ủy, HĐND thị trấn để điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp và các công việc đột xuất khác; 
 
                    
 
 
   

                                                                  
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thông báo
GIấy mời