Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy
 

Vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị từ năm 2010 đến nay đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Cùng với các tổ chức thành...